Skip available courses

Available courses

Náplní školení Finanční analýzy, je seznámení uživatelů s nástroji, které jim v praktické aplikaci poslouží k:
- objektivnímu zhodnocení vlastní finanční situace
- nastavení systému sledování klíčových ukazatelů
- zamyšlením se nad návrhy na zvýšení efektivity společnosti
- identifikaci hlavních faktorů výkonu společnosti
- odhalení silných a slabých stránek společnosti i konkurence
- rozhodování se na základě „tvrdých“ informací namísto pouhé intuice.

Kurz „Taktické a strategické finanční plány“ seznámí účastníky se základními pravidly a aktuálními trendy v oblasti tvorby firemních strategií, plánů a rozpočtů. Kurz nabídne pohled zejména na provázanost strategických plánu na finanční plány a finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát, cash flow a rozvaha.

Kurz je koncipován formou interaktivního workshopu, na kterém budou znalosti osvojeny prostřednictvím aktivního zapojení účastníků do diskuse a výpočtu aplikačních případů.

V průběhu kurzu budou probírána následující témata:

 • Strategie, Plánování a Rozpočtování jakožto součást komplexního řízení společnosti
 • Empirické zkušenosti s tvorbou strategií, plánů a rozpočtů
 • „Best practice“ při tvorbě strategií, plánů a rozpočtů
 • Postup tvorby strategií, plánů a rozpočtů
 • Sestavení finančních výkazů, plánu tržeb a projektových rozpočtů

Účastníci kurzu se seznámí se základními pravidly a postupy tvorby strategií, plánů a rozpočtů, které jim při praktické aplikaci umožní např.:

 • Sestavit plány a rozpočty ve vazbě na firemní strategii
 • Sestavit finanční výkazy, plány tržeb a projektové rozpočty
 • Analyzovat plnění plánů
 • Aktualizovat plány a rozpočty ve vazbě na měnící se podmínky

Kurz Metody hodnocení investic seznámí účastníky se základními pojmy a nástroji hodnocení investic. Kurz detailně vysvětlí různé metody pro hodnocení investic, a to včetně základních principů nutných pro rozhodování o uskutečnění investice. Je koncipován formou interaktivního workshopu, na kterém budou znalosti osvojeny především prostřednictvím aktivního zapojení účastníků do výpočtu ukázkových příkladů a navazující případové studie.

V průběhu kurzu budou probírána tato témata:

 • Definice investic;
 • Metody hodnocení investic:
  • nevýnosového charakteru;
  • statické metody;
  • dynamické metody;
 • Fáze investice:
  • investiční;
  • provozní;
  • postinvestiční.

Účastníci kurzu se seznámí s metodami hodnocení investic, které jim při praktické aplikaci umožní např.:

 • Zvolit vhodnou metodu pro hodnocení investic;
 • Připravit podklady pro rozhodnutí o realizaci investice;
 • Porovnat různé investiční varianty.

V průběhu kurzu budou probírána následující témata:

 • Rozbor klíčových pojmů a představení základní klasifikace, příklady
  • Strategická, reputační, ekonomická a finanční, Stakeholders rizika (zákazníci, dodavatelé, konkurence)
 • Úvod do metod řízení rizik v podniku
  • Procesní pohled – identifikace, analýza, řízení, evaluace
 • Nástroje pro řízení rizik podniku
  • Nástroje pro identifikaci: např. SWOT analýza, analýza strumu událostí
  • Evidence rizik: registr rizik
  • Aktivní řízení rizik: např. diversifikace, dělení, transfer
 • Business continuity planing
 • Případová studie

Kurz Controllingu seznámí účastníky aktuálními controllingovými nástroji pro řízení společnosti. Nabídne pohled na řízení výkonnosti a analýzu ziskovosti. Kurz detailně vysvětlí úlohu cíle i metody controllingu. Je koncipován formou interaktivního workshopu, na kterém budou znalosti osvojeny především prostřednictvím aktivního zapojení účastníků do výpočtu aplikačních příkladů a navazující případové studie.

V průběhu kurzu budou probírána tato témata controllingu

 • Definice, cíle a principy controllingu;
 • Nastavení systému controllingu ve společnosti;
 • Tvorba nákladově alokačního modelu a analýza nákladů;
 • Pohled na řízení výkonnosti a analýzu ziskovost;
 • Úloha controllingu při tvorbě manažerského reportingu;
 • Úloha controllingu při tvorbě budgetů a forecastů;

 Účastníci kurzu se seznámí se základními nástroji controllingu, které jim při praktické aplikaci umožní např.:

 • Správně analyzovat výkonnost podniku a dávat podněty ke zvýšení ziskovosti
 • Připravovat, analyzovat a interpretovat manažerské výkazy
 • Správně nastavovat cenotvorbu společnosti
 • Orientovat se v nákladově kalkulačních modelech

Cílem modulu je seznámit se se základními pojmy projektového řízení, jako jsou projekt, program, portfolio. Stručně si popíšeme základní životní cyklus projektu a základní parametry strategie projektu.

Modul obsahuje souhrnné informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace projektu, které jsou pak následně podrobněji rozebrány v následujících modulech.

Cílem modulu je seznámit se s metodou logického rámce, která je ideálním nástrojem pro úvodní strukturování rozevlátých myšlenek o projektu a jejich zasazení do kontextu.

Cílem modulu je seznámit se s úvodními fázemi projektu a vysvětlit si první důležité kroky.

Cílem modulu je ukázat efektivní způsob strukturování rozsahu projektu, který pomůže dosáhnout cíle projektu a zároveň jej udržet pod kontrolou.

V kurzu se naučíte plánovat čas s využitím metody kritické cesty - CPM (Critical Path Method).

V modulu se naučíte jak plánovat zdroje v návaznosti na časový plán. Tento modul je vhodné zahájit po absolvování kurzu Plánování času s využitím kritické cesty.

Sledování projektu je jednou z klíčových úloh pro manažera projektu během realizace projektu. Metoda Earned Value Management představuje jeden ze sofistikovanějších přístupů ke sledování stavu projektu. Přes svoji komplexnost je však intuitivní a téměř univerzálně použitelná, a zkušeným uživatelům poskytuje velké množství informací, tolik potřebných pro informovaná rozhodnutí v projektu.

Modul obsahuje informace o správném postupu ukončení projektu tak, aby bylo vypořádáno a vyřešeno vše potřebné a nezbytné.

Cílem kurzu je seznámit se s řízením rizik. Dozvíte se, jaké jsou náležitosti kvalitního řízení rizik a osvojíte si nejdůležitější nástroje a kroky k jejich zvládání.

Cílem tohoto modulu je představení mezinárodních standardů v projektovém řízení, jejich filozofie, strategie a osvědčených metod. Dále budou představeny certifikace k jednotlivým standardům a podmínky pro získání certifikátů z vybraných standardů (cena, délka kurzu a zkoušky, nutná praxe apod.)

Agilní projektové řízení je moderní alternativou ke konvenčnímu způsobu plánování a řízení projektů. V poslední době se prosazuje zejména u projektů s vysokou mírou nejistoty a důrazem na rychlost dodání, jako jsou např. IT projekty apod.

Tento modul vás provede základními principy agilního projektového řízení na bázi metodiky SCRUM.

Tento modul je netradične zpracován jako rozhovor s Cyrilem Drahým, projektovým manažerem největší světové IT firmy, který má bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty.

Tento modul navazuje na modul Projektové řízení v mezinárodním prostředí I. Je koncipován jako rozhovor s Cyrilem Drahým, projektovým manažerem největší IT firmy na světě, který se zabývá mezinárodními projekty.

Projekt málokdy existuje zcela osamoceně. Obvyklá je realizace projektu v rámci nějakého širšího úsilí nebo jako součást vícero projektů organizace. Tento modul Vás seznámí s pojmy a postupy používanými v daných oblastech.